Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Od grudnia 2010 r. do grudnia 2012 r. Federacja Inicjatyw Oświatowych, w partnerstwie z Polską YWCA (Young Women’s Christian Association), realizuje projekt "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi" (POKL.05.04.02-00-531/10).

Finansowanie

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4.2 zwyciężył w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych".

 

Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest budowanie podstaw systemu współpracy i wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola, zgodnego z ich potrzebami i specyfiką działania.

 

Cele szczegółowe

1. Stworzenie przy czterech Stowarzyszeniach Rozwoju Wsi Regionalnych Centrów Wsparcia (RCW) jako instytucji wspierających Stowarzyszenia Rozwoju Wsi prowadzące placówki edukacyjne w czterech województwach – mazowieckim, opolskim, pomorskim i wielkopolskim.

W powołanych do życia Regionalnych Centrach Wsparcia Federacja Inicjatyw Oświatowych zatrudni na okres 18 miesięcy po trzy osoby budujące Centrum: lidera animującego współpracę z SRW i jednostkami samorządu terytorialnego, fundraisera poszukującego środków na funkcjonowanie Centrum i wspieranie stowarzyszeń, a także specjalistę ds. księgowości. Zostaną wyposażone biura czterech RCW. Zadaniem RCW będzie dotarcie do innych SRW z powiatu i województwa z przygotowaną ofertą obejmującą szkolenia, poradnictwo, a także upowszechnianie treści rozbudowywanej w projekcie strony www.srw.fio.org.pl.

2. Podniesienie jakości pracy SRW. Odbędzie się to poprzez: przeszkolenie w kursie trenerskim 18 osób (w zakresie kompetencji trenerskich oraz wiedzy merytorycznej), które będą mogły prowadzić szkolenia organizowane przez RCW; zorganizowanie poradnictwa prawnego; wypracowanie standardów jakości pracy SRW i ich upowszechnienie.

3. Wzmocnienie roli FIO jako federacji ogólnopolskiej – Krajowego Centrum wspierającego RCW i SRW, moderującego współpracę SRW i wymianę informacji o ich działaniach oraz reprezentującego ich interesy

4. Poradnictwo i pomoc w zakładaniu nowych SRW (Krajowe Centrum i RCW jako inkubatory nowych organizacji pozarządowych).

 

Działania podejmowane w projekcie

  • Badania ilościowe i jakościowe SRW, które będą podstawą ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania stowarzyszeń jako organizacji aktywizujących środowiska lokalne wokół edukacji oraz będzie służyło rozszerzeniu bazy danych SRW prowadzących placówki edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem SRW prowadzących inne formy edukacji przedszkolnej powstałe w SPO RZL i POKL. Ponadto badania posłużą do wyboru SRW, które będą pełnić funkcję Regionalnych Centrów Wsparcia w ww. lokalizacjach;

  • Rozbudowa portalu adresowanego do członków SRW; rozbudowa platformy edukacyjnej o cztery bezpłatne kursy e-learningowe;

  • Trzy seminaria: w tym seminarium rozpoczynające projekt "Tworzenie systemu wsparcia SRW – element strategii rozwoju polskiej wsi" oraz dwa seminaria prawne "Uwarunkowania prawne działalności SRW prowadzących placówki edukacyjne". Na zakończenie realizacji projektu przewidziano konferencję upowszechniającą efekty projektu;
  • Działania promujące projekt i Regionalne Centra Wsparcia oraz ideę Małych Szkół i Małych Przedszkoli prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia, w tym dwa filmy (instruktażowy oraz pokazujący dobre praktyki zrealizowane przez SRW),

  • Budowa i wdrożenie systemu współpracy i wsparcia SRW m.in. poprzez zorganizowanie kursu trenerskiego dla 18 liderów SRW i zorganizowanie pracy Grupy ds. Jakości pracy SRW;

  • Zebranie i opublikowanie na portalu SRW opisów dobrych praktyk stowarzyszeń z całej Polski;

  • Uruchomienie czterech Regionalnych Centrów Wsparcia SRW i Krajowego Centrum przy FIO.

 

Koordynatorka projektu: Iza Milczarek.

 

 

PARTNERSTWO SRW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).