Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 tej ustawy do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu.

Priorytetami programu są:

 1. Edukacja osób starszych
 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
 3. Partycypacja społeczna osób starszych
 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

 • zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:
  • większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej
  • tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji
  • promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji
 • tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej
 • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości
 • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej
 • zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji
 • rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności.

Termin składania ofert: do 27 września 2012 r.

Więcej informacji

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).