Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu realizuje projekt, którego celem jest rozwój potencjału i wzmocnienie pozycji 45 lokalnych organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez udzielanie mikrodotacji.

O mikrodotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPiW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.

Organizacje ubiegające się o mikrodotacje muszą jednocześnie spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • działają nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem wniosku (za datę rozpoczęcia działalności uznaje się datę wpisu danej organizacji lub podmiotu do stosownego rejestru bądź ewidencji);
  • mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nieprzekraczającym obszaru jednego powiatu; mają siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego;
  • mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego;
  • nie otrzymały wcześniej mikrodotacji z PO FIO.

Maksymalna kwota mikrodotacji, o którą może ubiegać się organizacja, wynosi: 10 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Wnioski można składać do 30 września 2012 r. do godziny 16.00 osobiście w siedzibie Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, pl. ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).